انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
نتایج انتخابات هیات مدیره انجمن کامپیوتر اعلام شد

به متعاقب انتخابات نتیجه رای‌ گیری به شرح زیر، پرونده انتخابات انجمن علمی مهندسی کامپیوتر برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بسته شد.

انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه ازاد اسلامی لاهیجان
انتخابات هیات مدیره انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

اطلاعیه انتخابات هیات مدیره انجمن علمی مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان